Nederlands - English - Deutsch


Ich liebe das Leben in Düsseldorf

2 mei 2013 gaf Vicky Leandros een zeer succesvol optreden in de nagenoeg uitverkochte Tonhalle in Düsseldorf. Het publiek werd dit keer getrakteerd op een sfeervolle mix van balladen, aangevuld met de grootste hits. Dit alles prachtig muzikaal omlijst door het 14-tallige Capital Dance Orchestra uit Berlijn. Pure muziek, zonder synthetische toevoegingen in combinatie met de charismatische stem en performance van Vicky!

De korte, eerdere samenwerking in 2011 bij Vicky’s decemberconcerten in Berlijn bleek goed te zijn bevallen. Hier en daar moest toen nog qua stijl en muzikale omlijsting aan elkaar worden gewend. The Capital Dance Orchestra speelt normaliter immers dansmuziek in een vooroorlogse setting, terwijl het repertoire van Vicky chansons, traditionals, popsongs en schlagers omvat uit de decennia 60 tot heden. Tijdens dit concert sloot het geheel perfect op elkaar aan.

Gestart werd met een muzikale ouverture van Vicky’s grootste hits, waardoor het publiek direct in de stemming kwam. Aansluitend betrad Vicky majestueus, gekleed in een glamouroutfit onder luid applaus het podium. Een aaneenschakeling van chansons, luisterliedjes en Griekse traditionals volgden elkaar op, aangevuld met leuke herinneringen die Vicky verbinden met deze liedjes. Opvallend waren haar vertolkingen van ‘Wenn du jetzt gehst’, ‘Möge der Himmel’ van de Söhne Mannheims,‘Valentin’ en ‘Après toi’, die in de arrangementen van The Capital Dance Orchestra bijzonder tot uiting kwamen. Vicky lichtte de liedjes vaak persoonlijk toe. Zij gaf aan dat veel van haar liedjes onbewust, dan wel bewust autobiografische elementen bevatten. Ook is zij met de jaren en opgebouwde levenservaring vaak met haar liedjes vergroeid geraakt.

De muzikale omlijsting werd op spannende wijze afgewisseld. Soms zong Vicky alleen met Bo Haert, haar vaste begeleider op de pianovleugel. Dit gaf liedjes als ‘Ich fange ohne dich neu an’ een extra dramatische dimensie, omdat hiermee een optimaal effect van Vicky’s krachtige, karakteristieke stem op het publiek werd bereikt. Daarna werd weer volledig muzikaal uitgepakt, aangevuld met komische Andre Rieu-achtige effecten, waarbij de muzikanten als acteurs de muziek aandikten, zoals bij de Griekse medley.

Het laatste deel van het concert werd traditiegetrouw ingeruimd voor de hits, een verplichting waaraan Vicky nu eenmaal niet ontkomt, omdat zij haar grote populariteit hieraan mede ontleend. De hymne ‘Ich liebe das Leben’, waaraan de tourbenaming werd ontleend, vormde hierbinnen een absoluut hoogtepunt. Dit lied, dat nu inmiddels vele malen is gecoverd, waaronder onlangs nog zeer succesvol door schlagerster Andrea Berg, beleeft momenteel duidelijk een tweede leven in de Duitstalige landen. In de zaal leidde dit wellicht ook tot de opvallende aanwezigheid van een jongere generatie publiek.

Traditiegetrouw werd het concert werd afgesloten met een door Vicky geëmotioneerd afgebroken ‘Auf wiedersehn, Ihr Freunde mein’. Een prima opmaak voor haar aanstaande concert van 19 mei in Rotterdam, waarvan in Nederland de verwachtingen groot zijn!

Linda, Johan en ik hadden overigens het geluk dat we, naast dat we bij de repetities aanwezig mochten zijn, Vicky ook aansluitend op het concert nog te spreken. Vergezeld door haar vaste begeleiders en charmante dochter Milane troffen wij haar back stage. Ook zij toonde zich erg enthousiast over het concert en de samenstelling van het repertoire. Zij verheugt zich op Rotterdam en vertelde ons over mogelijke nieuwe initiatieven in Nederland. Daarnaast werkt zij aan haar nieuwe CD, waarvan zij de liedjes zelf schrijft, in samenwerking met twee componisten. Gezien haar overvolle agenda dit jaar, verwacht zij echter dat de CD nog langer op zich laten wachten. Kortom, allemaal spannende initiatieven voor de komende tijd!

Luxor Theator Rotterdam

Songs
FREMD IN EINER GROSSEN STAD
APRES TOI
WENN DU JETZT GEHST
TO FENGARI INE KOKKINO
ICH BIN
MÖGE DER HIMMEL
L’AMOUR EST BLEU
VALENTIN
FIRE AND RAIN
ER HAT MIR GESCHRIEBEN
GRUSSE AN SARAH
GREEK MEDLEY
VERLORENES PARADIES
MEINE FREUNDE SIND DIE TRÄUME
DIE BOUZOUKI KLANG DURCH DIE SOMMERNACHT
DU LÄSST MIR MEINE WELT
ROT IST DIE LIEBE
ICH LIEBE DAS LEBEN
THEO, WIR FAHR’N NACH LODZ
JA JA DER PETER DER IST SCHLAU
AUF WIEDERSEHN IHR FREUNDE MEIN

Ich liebe das Leben in Dusseldorf

May 2, 2013 Vicky Leandros gave a very successful performance in the almost sold out Tonhalle in Düsseldorf. This time the audience was treated to a nice mix of ballads and greatest hits. All of this with the beautiful musical accompaniment by the 14-membered Capital Dance Orchestra from Berlin. Pure music, in combination with Vicky’s charismatic voice and performance, without artificial additions!

The short, earlier co-operation at Vicky's Berlin December concerts in 2011 turned out to be pleasant for both parties. Here and there,, they had to get accustomed to each other musically and in their styles. The Capital Dance Orchestra normally plays dance music in a pre-war setting, while Vicky has a repertoire of chansons, traditional folklore, pop songs and Schlagers and those comprise of the the decades from the sixties to present times. During this concert they really matched perfectly.

The concert started with an overture of Vicky's greatest hits, which broke the ice immediately. Then Vicky entered the stage majestically, dressed in a glamorous outfit. Loud applause followed, which was repeated many times throughout the evening. Series of chansons and Greek traditional songs followed each other in a constant flow. They were explained by Vicky through her memories and thoughts. Striking were her interpretations of ‘Wenn du jetzt gehst', ' Möge der Himmel’ composed by ‘Die Söhne Mannheims’, Valentin’’ and ‘Après toi’, which were especially emphasised by the musical arrangements of The Capital Dance Orchestra. Vicky explained that her songs are often, more or less, unconsciously or consciously autobiographical. Her songs can be identified more with Vicky as a private person as a result of life time experience.
The musical arrangements were interspersed in an exciting way. Sometimes Vicky sang just with the accompaniment of her regular grand pianist Bo Heart. This gave a song like "Ich Fange ohne dich neu an' an extra dramatic dimension. It resulted in the perfect effect of Vicky's powerful, distinctive voice towards the audience. This was alternated with a full orchestral interpretation of other songs, like the Greek medley. Sometimes completed with André Rieu-like comic effects, in which the musicians performed like actors to make fun with the music and singer.

The last part of the concert was traditionally reserved for the hit songs, something which Vicky simply cannot escape, because this is also what she owes her great popularity to. The hymn "Ich liebe das Leben ', from which the tour name was derived, was a definite highlight. This song, which has been covered many times, only recently by the very successful Schlagerstar Andrea Berg, is currently experiencing clearlya second life in the German-speaking countries and it lends extra lustre to Vicky’s importanceto the German music culture in general and her long-lasting career in particular. Probably this was also the reason for the presence of a younger generation in the audience.

Traditionally, the concert ended with an emotionally sung 'Auf Wiedersehn, Ihr Freunde mein'. A great prelude for her upcoming concert on May 19th in Rotterdam, The Netherlands for which he expectations run high!

Linda, John and I were lucky to be invited by her tour manager to be present at the rehearsals. We also had the opportunity to chat with Vicky after her concert. Accompanied by her regular companions and charming daughter Milane, we met her back stage. Vicky was very excited about the audience’s reaction to her concert and was she very content with the composition of the repertoire for these concerts. She is looking forward to Rotterdam and told us about possible new initiatives in the Netherlands. In addition, she is working on her new album, for which she is writing the songs herselve, together with two composers. However, given her full agenda this year, she expects that she will need more time to finish her new CD. So, Vicky has a lot of exciting plans, we can look forward to. Next stop is Rotterdam, May 19th!

Thanks to Johan van Putten, Linda Eweg, Carla Meijsen and Hilly van der Sluis.

 

 
 

Ich liebe das Leben in Düsseldorf

2 Mai 2013 gab Vicky Leandros eine sehr erfolgreiche Konzert in der fast ausverkaufte Tonhalle in Düsseldorf. Das Publikum wurde dieses Mal vorgestellt auf eine schöne Mischung aus Balladen und den größten Hits. Musicalisch war es  wunderschön abgegrenzt von der Capital Dance Orchestra aus Berlin. Reine Musik in Kombination mit der charismatischen Stimme und Performance von Vicky!

Der kurze, vorherige Zusammenarbeit im Jahr 2011 im Dezember Konzerte in Berlin war gut und führte zu einer neuen Partnerschaft. Im Dezember 2011 war man in Stil und musikalische Begleitung noch nicht ganz miteinander gewöhnt. The Capital Dance Orchestra spielt in der Regel nach Tanzmusik in einer Vorkriegs-Einstellung, während Vicky’s Repertoire Chansons, Flokore, Pop-Songs und Schlager umfasst aus den Jahrzehnten 60’ bis bis heute. Während dieses Konzert war die Zusammenarbeit perfekt.

Das Konzert fang an mit einer Ouvertüre vom größten Hits, die der Publikum gleich in einer gute Stimmung hat gebracht. Dann trat Vicky majestätischen auf der Bühne, in einem glamourösen Outfit gekleidet. Das Applaus began und bis zum Ende des Konzert wird diese fortgesetzt. Eine Reihe von Liedern folgten einander, von Vicky erklärt mit Erinnerungen und Anekdoten, die sie mit diesen Liedern verbinden. Höhepunkten waren ihre neue Interpretationen von ‘Wenn du jetzt gehst’, ‘Möge der Himmel’ der Söhne Mannheims, ​​‘Valentin’ und ‘Après toi’. Vicky erklärte das viele ihrer Liedern unbewusst oder bewusst autobiographische Elemente enthalten. Mit den Jahren und Lebenserfahrung werden sie oft werden miteinander verflochten.

Die Arrangements wurde auf spannende Weise abgewechselt. Manchmal sang Vicky allein mit Bo Haert, ihre Begleiter am Klavier. Dies gab Liedern wie "Ich Fange ohne dich neu an" eine extra dramatische Dimension, und dadurch wird eine optimale Wirkung erreicht von Vicky’s leistungsstarken, unverwechselbaren Stimme auf das Publikum. Dann wird vom Orchester wieder vollständig musikalische ausgepackt, oft mit cömic-Effekte, wie bei der griechische Medley.

Der letzte Teil des Konzerts wurde traditionell für die Hits. Eine Forderung, die Vicky einfach nicht entziehen kann, weil sie machte sehr beliebt. Die Hymne "Ich liebe das Leben", der Name der Tour abgeleitet wurde, war einem Highlight. Dieses Lied, das nun schon viele Covers hat, darunter auch von der erfolgreiche schlagerstar Andrea Berg, erlebt derzeit einen zweiten Lebens in den deutschsprachigen Ländern. Vielleicht erklärt dies die außerordentliche Anwesenheit von viele junge Leute im Publikum.

Traditionell endete das Konzert mit einem emotional von Vicky unterbrochen  'Auf Wiedersehn, Ihr Freunde mein'. Eine gute Perspective für ihre Konzerte am19. Mai in Rotterdam, die Erwartungen in der Niederlande sind groß!

Linda, John und ich hatten Glück, dass wir eingeladen wurde bei den Proben anwesend zu sein. Auch haben wir Vicky nach dem Konzert kurz gesprochen. Von ihrem festen Assistenten und charmante Tochter Milane begleitet, trafen wir sie Back stage. Sie war aufgeregt über das Konzert und die Zusammensetzung des Repertoires und freut sich auf Rotterdam. Auch erzählte sie uns über mögliche neue Initiativen in den Niederlanden. Sie arbeit noch an ihrer neuen CD und sie schreibt ihre eigene Lieder, in Zusammenarbeit mit zwei Komponisten. Weil sie einen sehr vollen Terminkalender in diesem Jahr hat, erwartet sie, dass die CD später verröffentlicht werden. Es gibt noch viele spannenden Initiativen zu erwarten!

Thanks to Johan van Putten, Linda Eweg, Carla Meijsen and Hilly van der Sluis.

The photo's on this page are copyrighted!The copyright of these pictures is owned by Carla Meijsen, the high resolution versions of the photo's are in my possession. It is forbidden to use these photo's without the written consent of Carla Meijsen.
Copyright, Carla Meijsen, 2010-2013