f
Nederlands - English - Deutsch


Vicky en The Capital Dance Orchestra
Tipi Am Kanzlerambt, 29 december 2011

Oud en Nieuw vierden wij in het bruisende Berlijn. Bij de Brandenburger Tor was het één groot feest, met een fantastisch vuurwerk en optredens van veel artiesten, vaak nog bekend uit de jaren ’70 en ’80. Van Udo Jurgens, Marianne Rosenberg, Scorpions tot Kim Wilde gaven acte de presence. Even begrepen we dat ook Vicky’s huidige hitduetpartner Scooter (‘C’est Blue’) zou optreden, maar dit bleek toch niet juist te zijn.

Twee dagen daarvoor bezochten we gezamenlijk met onze vrienden één van Vicky’s optredens met The Capital Dance Orchestra in Tipi Am Kanzleramt. Tipi bevond zich in een groot tentencomplex in Tiergarten, direct naast de parlementsgebouwen bij de Reigstag. Binnen was het ingericht als een oud variété-theater, dat een sfeer van het vooroorlogse Berlijn bij ons opriep. Dit werd versterkt door de muziek en presentatie van The Capital Dance Orchestra. Deze gerenommeerde Berlijnse bigband, die onder leiding staat van David Canisius is gespecialiseerd in de Engelse, Duitse-, Russische en Jidische muziekstijlen uit de 20- en 30er jaren. Deze muziek werd ook gespeeld in de toenmalige Berlijnse danspaleizen.

Sinds enige jaren verzorgt deze band verrrassende optredens met bekende artiesten zoals Nina Hagen, Jeanette Biederman en Jochen Kowalski.
Dit maal was het podium voor Vicky, die zich vooraf in de pers verheugd had uitgelaten over deze tijdelijke samenwerking.

Het concert begon swingend met een muzikaal Bigband-intro van de Dance Orchestra. De vraag was dan ook hoe Vicky hierop zou anticiperen. Gekozen werd voor een vertaling in chansons, jazzy versies van oude hits en liedjes uit het eigen oeuvre, waarvan de composities aansluiten op het genre van The Capital Dance Orchestra.

Met trots aangekondigd, startte Vicky haar optreden met een jazzy-versie van haar Eurovisie nummer 1 hit ‘Apres Toi’, dat werd gevolgd door een merendeel van liedjes, die zij regulier bij concerten zingt. Uitzonderingen hierop werden gevormd door ‘Wenn du gehst’ (j’attendrai’), dat ten dele in het Frans werd gezongen en ‘Wie ein Kind’ (‘un enfant’) van Jacques Brel. Dit klassieke repertoire van haar laatste twee albums ‘Möge der Himmel’ (2009) en ‘Zeitlos’ (2010) sluit overigens goed aan op de oude Berlijnse sfeer die door The Dance Orchestra, het Tipi-theater en Vicky tijdens dit concert werden gecreërd. Dit gold ook voor wat ouder eigen repertoire, zoals ‘Ich liebe das Leben’ uit 1975 en ‘Tango d’Amor’, Vicky’s grote tangohit uit 1976.

Tijdens de intro van dit laatste lied verhaalde zij over een concert in Holland en haar herinneringen aan de overleden acteur Harald Junke, waarvan de echtgenote die avond aanwezig was. Na dit lied konden wij een enigszins verraste Vicky opfleuren met onze curieuze opblaastulpen uit Holland.

Een aantal liedjes sloot minder aan op het gekozen thema van de avond, zoals Bette Midlers’ cover ‘Aus der Ferne’ (‘From a distance’) en ‘Ich bin’. In combinatie met The Capital Dance Band werkten deze liedjes enigszins vervreemdend. Een originele uitzondering hierop werd gevormd door ‘Fire and Rain’ (James Taylor), dat door Vicky uitstekend in Soulstijl werd gezongen. 

Stemtechnisch was het overigens niet haar beste concert van dit jaar. Enigszins hees zong zij regelmatig op routine. De door de zenuwachtige bandleider haastig ingeschonken koppen koffie konden dit helaas niet geheel verhelpen. Wellicht was zij wat overbelast als gevolg van het aanzienlijk aantal concerten en optredens dat zij in de afgelopen maanden heeft verzorgd. Opmerkelijke uitzondering hierop werden gevormd door de liedjes die zij alleen onder begeleiding van haar vaste pianist Bo Heart zong. Bij ‘Free again’ en ‘Weil Mein Herz Dich Nie Mehr Vergißt ‘ (Titanic) werden de hoge tonen moeiteloos gehaald.

Het publiek in de vrijwel volledige uitverkochte Tipi-zaal kon deze kleine euvelen echter niets deren. Met standing ovations werd Vicky toegejuigd en na vele toegiften
kon zij haar concert voldaan afronden, en wel met onze tulpen in haar handen…

Vicky and The Capital Dance Orchestra
Tipi Am Kanzlerambt, December 29th, 2011

We celebrated New Year in dazzling Berlin. The festivities at the Brandenburg Tor turned out to be one big party, with fantastic fireworks and performances by many artists, often still known from the 70s and 80s. Udo Jurgens, Marianne Rosenberg, the Scorpions and Kim Wilde gave their performances. For one moment, we understood that Vicky's current hitduet partner Scooter ("C'est Blue") also would perform, but this turned out to be incorrect.

Two days before, we visited together with our friends Vicky's performance with The Capital Dance Orchestra at Tipi Am Kanzlerambt. Tipi was located in large tents in Tiergarten, next to the parliament buildings and the Reigstag. Inside it was decorated like an old vaudeville theater, which created a prewar Berlin atmosphere. This was reinforced by the music and presentation of The Capital Dance Orchestra. This Band from Berlin is headed by David Canisius and specializes in English, German, Russian and Yiddisch music from the 20’s - and 30's. This music was also played in the Berlin dance palaces during these days.

For several years this band provides sparkling performances of well known German artists, such as Nina Hagen, Jeanette Biederman and Jochen Kowalski.
Now it was Vicky’s turn. In the press announcements she reacted pleased with this temporary partnership.

The concert began with a swinging intro of the Dance Orchestra. Vicky anticipated with translations of her own songs into jazzy versions, singing chansons and other compositions that fit the genre of the Dance Orchestra.

Vicky started her performance with a jazzy version of her Eurovision number one hit  'Après Toi', which was followed by a majority of songs, she regular performs at her concerts. Exceptions were formed by "Wenn du gehst” (“J'attendrai”), which was partly sung in French and "Wie ein Kind" ("Un enfant") by Jacques Brel. This classic repertoire, taken of her last two albums "Möge der Himmel”'(2009) and "Zeitlos" (2010) fitted the old Berlin atmosphere very well. That was also the case with some of her older songs, such as "Ich liebe das Leben" 1975 and "Tango d'Amor," Vicky's great tango hit from 1976.

During the intro of this song she told about a concert in Holland and her good memories of the deceased actor Harald Junk, whose widow was present that evening. After finishing this song we were able to hand the somewhat surprise Vicky our curious inflatable tulips from Holland.

Several songs fitted less on the theme, such as the Bette Midler cover "Aus der Ferne"
("From A Distance") and "Ich bin". In corporation with The Capital Dance Band these songs worked somewhat odd. An excellent exception was formed by "Fire and Rain” (James Taylor), sung by Vicky in style of Soul.

Unfortunately this wasn’t her best concert we saw this year. Somewhat hoarse, she sang regularly on routine. The hastily poured cups of coffee handed by the nervous bandleader could not solve this problem entirely. Perhaps she was a bit overloaded, because of the considerable number of concerts and performances in recent months.
The songs accompanied by her own pianist Bo Heart formed notable exceptions. In "Free Again" and "Weil mein Herz Dich Nie Mehr Weil Vergißt" (Titanic), she easily achieved the highest notes.

This little problems didn’t bother the audience of the almost the sold out Tipi hall. They gave Vicky standing ovations and after many encores she, fulfilled could finish her concert and left stage with our tulips in her hands...

 

Vicky und The Capital Dance Orchestra
Tipi Am Kanzlerambt, 29 Dezember 2011


Wir feierten Silvester in lebendigen Berlin. Am Brandenburger Tor war eine große Party, mit einem fantastischen Feuerwerk und Performances von vielen Künstlern, wie Udo Jürgens, Marianne Rosenberg, Scorpions und Kim Wilde. Ein Moment haben wir verstanden, dass Vicky aktuellen hitduetpartner Scooter ("C'est Blue") auch auftreten würde, aber das war leider nicht richtig.

Zwei Tage, bevor wir besuchten gemeinsam mit unseren Freunden Vicky’s Auftrit mit The Capital Dance Orchestra in Tipi Am Kanzlerambt. Tipi war in einem großen Zelt-Komplex in Tiergarten, direkt neben dem Parlamentsgebäude in Reigstag. Innen war es eingerichtet wie eine alte Varieté-Theater, mit einer Atmosphäre der Vorkriegszeit von Berlin. Dies wurde verstärkt durch die Musik und Präsentation von The Capital Dance Orchestra. Das renommierte Berliner Big Band, unter Leutung von David Canisius ist spezialisiert in Englischen, Deutschen, Russischen und Jidischen Musik aus den 20 - und 30er Jahre. Diese Musik wird damals auch gespielt in der Berliner Tanz Palästen.

Seit einigen Jahren bietet diese Band auch überraschende Auftritte von renommierten Künstlern wie Nina Hagen, Jeanette Biedermann und Jochen Kowalski.
Dieses Mal war die Bühne für Vicky, die sich vorher in der Presse sehr erfreut hatte, um diese temporäre Partnerschaft.

Das Konzert begann mit einer swingenden musikalische Intro von the Dance Orchestra. Die Frage war, wie Vicky würde antizipieren. Überraschende Übersetzungen hat sie ausgewählt, in Chansons, jazzige Versionen von ihre alten Hits und Songs die passen in der Genre von The Capital Dance Orchestra.

Vicky begann ihre Leistung mit einer jazzigen Version ihres Eurovision Hit "Apres Toi", gefolgt von einer Mehrheit der Lieder, die sie regelmäßig bei Konzerte singt. Ausnahmen waren "Wenn du gehst" (J'attendrai '), die teilweise in Französisch gesungen wurde und "Wie Ein Kind" ("un enfant") von Jacques Brel. Dieses klassische Repertoire von ihrer letzten beiden Alben, "Möge der Himmel“ (2009) und "Zeitlos" (2010) leisten gut mit dem alten Berlin Atmosphäre von diesem Konzert in Tipi Am Kanzlerambt. Dies galt auch für ihre ältere Repertoire, wie "Ich liebe das Leben" (1975) und "Tango d'Amor," Vicky’s tolles tangohit aus dem Jahr 1976.

Während des Intros des letzten Songs, erzählte Vicky von einem Konzert in Holland und ihre Erinnerungen an die verstorbenen Schauspieler Harald Junke, dessen Frau anwesend war an diesem Abend. Nach diesem Lied waren wir in der Gelegenheit die etwas überraschte Vicky unsere aufblasbare Tulpen aus Holland zu geben.

Einige Songs Schleusen weniger gut mit dem Thema des Abends, wie "Aus der Ferne" ("From A Distance", Bette Midler) und "Ich bin". In Verbindung mit dem Capital Dance Band wirkten diese Liedern etwas befremdlich. Eine originelle Ausnahme war "Fire and Rain“ (James Taylor), die von Vicky hervorragende im Soul gesungen wurde.

Leider war es nicht ihr bestes Konzert des Jahres. Etwas heiser, sang sie regelmäßig auf Routine. Die hastig durch den nervöse Bandleader gegossen Kaffee konnte das Problem leider nicht ganz lösen. Vielleicht, was sie aufgrund der viele Konzerten und Performances in den letzten Monaten etwas überlastet. Ausnahme waren ihre schwieriger Lieder begleitet von ihrem Pianisten Bo Haert. In "Free Again" und "Weil mein Herz Dich Nie Mehr Weil vergißt" (Titanic) klangen die Kopfnoten perfekt.

Das vollständige Publikum im fast ausverkauften Tipi Halle könnte diese kleinen Übel  nicht schaden. Mit Standing Ovations und wurde Vicky gefeiert. Nach mehreren Zugaben konnte sie ihr Konzert erfüllt beenden, mit unsere Tulpen in ihren Händen...
The photo's on this page are copyrighted!The copyright of these pictures is owned by Carla Meijsen, the high resolution versions of the photo's are in my possession. It is forbidden to use these photo's without the written consent of Carla Meijsen.
Copyright, Carla Meijsen, 2011